اساسنامه انجمن نماتدشناسی ایران

فصل اول- کليات و اهداف:

ماده 1: بمنظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم نماتدشناسی و توسعه کمی و کيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه‌ نماتدشناسی، انجمن نماتدشناسی ايران که از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده می‌شود تشکيل می‌گردد.

ماده 2: انجمن، مؤسسه‌ای غيرانتفاعی است و در زمينه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعاليت می‌کند و از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانونی انجمن می‌باشد.

 


عضویت در انجمن نماتد شناسی ایران

جهت عضویت در انجمن بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید

عضویت در انجمن