اطلاعات
kargar-akbar دکتر اکبر کارگر

آدرس : بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، باجگاه، کد پستی 7144165186

شماره تماس : 09173011028

دپارتمان
گیاه پزشکی
درباره
درباره من ...
موضوع های تحقیق
 • شناسایی نماتدهای انگل گیاهی و آزاد خاکزی
 • مدیریت غیرشمیایی نماتدهای انگل گیاهی مهم
درس ها
 • نماتدشناسی (کارشناسی)
 • اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی (کارشناسی ارشد)
 • نماتدشناسی تکمیلی (کارشناسی ارشد)
 • نماتدشناسی تکمیلی 2 (دکتری)
 • مباحث نوین در نماتدشناسی (دکتری)
 • ژنتیک بیماریزایی بیمارگرهای گیاهی-قسمت نماتدهای انگل گیاهی (دکتری)
انتشارات
 • الف) مقالات چاپ شده در مجلات داخی و خارجی
  1. حسن زاده، ز.، کارگر بیده، ا. و خیری، ا. 1384. گونه هایی از نماتودهای راسته Tylenchida جمع آوری شده از مزارع یونجه استان همدان. بیماری های گیاهی، 41: 663-686.
  2. اسکندری، ع.، کارگر بیده، ا.، پورجم، ا. و علیزاده، ع. 1385. معرفی سه گونه از نماتودهای خانواده Criconematidae در ایران. بیماری های گیاهی، 42: 539-557.
  3. تنهامعافی، ز، ابراهیمی، ن.، باروتی، ش.، خزینی، ف. و کارگر بیده، ا. 1385. گزارش وجود نماتود Scutellonema brachyurus (Steiner, 1938) Andrassy, 1958 از استانهای گیلان، دامغان و گلستان. بیماری های گیاهی، 42: 197-200. (گزارش کوتاه علمی)
  4. شجاعی، م. کارگر بیده، ا. و دلجو، ع. 1385. بررسی جنبه هايي از بيولوژي نماتد پوسیدگی سیب زمینی (Ditylenchus destructor Thorne, 1945) و عکس العمل برخی از ارقام سیب زمینی نسبت به آن. بیماری های گیاهی، 42: 577-595.
  5. صادق موسوی، ش.، کارگر بیده، ا. و دلجو، ع. 1385. بررسي عکس العمل تعدادی از ارقام خيار گلخانه‌اي رايج در ايران نسبت به نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne incognita. بیماری های گیاهی، 42: 241-252.
  6. علی رمجی، ف.، پورجم، ا. و کارگر بیده، ا. 1385. گونه های جنس Helicotylenchus Steiner, 1945 در منطقه ی جیرفت و کهنوج. بیماری های گیاهی، 42: 473-489.
  7. کارگر بیده، ا. 1385. شناسایی و تعیین پراکندگی نماتودهای انگل گیاهی مزارع چغندرقند استان همدان. بیماری های گیاهی، 42: 159-178.
  8. گیتی، م.، کارگر بیده، ا. و میناسیان، و. 1385. نماتودهای انگل گیاهی زیرراسته Tylenchina در مزارع سیب زمینی استان همدان. بیماری های گیاهی، 42: 491-508.
  9. نوری، س.، خیری، ا. و کارگر بیده، ا. 1385. معرفی چند نماتود انگل گیاهی (راسته Tylenchida) از باغات میوه منطقه زنجان همدان. بیماری های گیاهی، 42: 1-17.
  10. اسکندری، ع.، کارگر بیده، ا.، پورجم، ا. و علیزاده، ع. 1386. مروري بر وضعيّت جنس Mesocriconema (Nematoda: Criconematidae) در ایران. بیماری های گیاهی، 43: 200-218.
  11. قره خاني، ا.، پورجم، ا. و كارگر بيده، ا. 1386. معرفي تعدادي از نماتودهاي انگل گياهي بالاخانواده Criconematoidea و خانواده Longidoridae از باغ هاي استان كرمان. بيماريهاي گياهي، 43: 372-397.
  12. اسکندري، ا، کارگر بيده، ا. و پورجم، ا. 1388. معرفي سه گونه نماتد غلاف دار (Sheath nematode) از ايران. فصلنامه علمي-پژوهشي زيست شناسي جانوري 1 (3): 1-7.
  13. قادری، ر.، کارگر بیده، ا. و بنی هاشمی، ض. 1388. جنبه هایی از زیست شناسی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت. بيماريهاي گياهي، 45: 161-171.
  14. قادری، ر.، کارگر بیده، ا.، بنی هاشمی، ض. و تقوی، س. م. 1388. پراکنش نماتودهای مولد زخم ريشه (Pratylenchus spp.) و نوسانات جمعیّتی آن ها در مزارع گندم آبی و ذرت منطقه مرودشت، فارس. بيماريهاي گياهي، 45: 337-347.
  15. قره خاني، ا.، پورجم، ا. و كارگر بيده، ا. 1388. معرفی چند گونه tylenchid از استان کرمان. مجله آفات و بيماريهاي گياهی، 77: 95-117.
  16. علی رمجی، ف.، پورجم، ا. و کارگر بیده، ا. 1389. گونه های زیرراسته Aphelenchina، از منطقه جیرفت و کهنوج از جنوب ایران. بیماریهای گیاهی، 46: 161-178.
  17. فصیحی، م.، تنهامعافی، ز، کارگربیده، ا. و اسکندری، ع. 1389. تفاوت های دامنه میزبانی، تکثیر و بذرزادی جمعیت هایی از نماتود ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci در ایران. بیماری‏های گیاهی، 46: 179-185.
  18. چاره‏گانی، ح.، کارگربیده، ا. و حمزه‏زرقانی، ح. 1389. تأثیر عناصر نیتروژن، فسفر، روی و آهن بر نماتود مولد غده (Meloidogyne javanica) در کشت گلخانه‏ای خیار. بیماری‏های گیاهی، 46: 263-274.
  19. قادری، ر. و کارگربیده، ا. 1390. بررسي تأثير تنش خشکي بر بقاء نماتودهاي مولد زخم ريشه غلات (Pratylenchus neglectus و (P. thornei در آزمايشگاه، گلخانه و شرايط طبيعي. بیماری‏های گیاهی، 47: 165-177.
  20. پورجم، ا.، علی‏رمجی، ف.، کارگربیده، ا.، قره‏خانی، ا. و اسکندری، ع. 1390. معرفی چند گونه از نماتدهای خانواده Dolichodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 از ایران. بیماری‏های گیاهی، 47: 147-163.
  21. مجذوب، ش.، کارگر‏بیده، ا.، تقوی، س.م. و حمزه زرقانی، ح. 1391. بررسي اثر باکتري هاي فراريشه بر نماتود ريشه گرهی (Meloidogyne javanica) بر روي خيار در شرايط گلخانه. بیماری‏های گیاهی، 48: 69-84.
  22. علی رمجی، ف.، پورجم، ا.، کارگر بیده، ا. و اسکندری، ع. 1391. معرفی سه گونه Nagelus (Tylenchina: Merliniinae)، از ایران. مجله دانش گیاه‏پزشکی ایران، 43: 301-312.
  23. قادری، ر. و کارگربیده، ا. 1392. معرفی چند گونه از Paratylenchus (Nematoda: Tylenchulidae) از ایران. بیماری‏های گیاهی، 49: 137-156.
  24. میربابایی کرانی، س. ح.، و كارگربيده، ا. 1392. اولين گزارش آلودگي گياه توت‏فرنگي به نماتود ساقه و پياز (Ditylenchus dipsaci) در شمال ايران. بیماری‏های گیاهی، 49: 275-276.
  25. کاشی ‏نهنجی، ل. و کارگربیده، ا. 1392. معرفی چند گونه از جنس Helicotylenchus (Nematoda: Hoplolaimidae) از ایران. بیماری‏های گیاهی، 49: 297-315.
  26. بهزادی امین، ر.، کارگربیده، ا. و تقوی، س. م. 1393. بررسی تأثیر باکتری‏های فراریشه بر فعالیّت نماتود ریشه ‌گرهی Meloidogyne incognita در شرایط آزمایشگاه و گلخانه. بیماری‏های گیاهی، 50: 53-68.
  27. چاره‏گانی، ح.، کارگربیده، ا. و جواهری، م. 1393. مقایسه بتا‏آمینوبوتیریک اسید، سالسیلیک اسید و آبسیزیک اسید در القاء مقاومت در گوجه‏فرنگی آلوده به Meloidogyne incognita. بیماری‏های گیاهی، 50: 349-358.
  28. عزیزی، ک. و کارگربیده، ا. 1393. نماتودهای انگل گیاهی در مزارع حبوبات استان لرستان و پراکنش آن‏ها. بیماری‏های گیاهی، 50: 219-236.
  29. اسکندری، ش.، نیکنام، غ و کارگربیده، ا. 1394. شناسایی نماتدهاي انگل گیاهی مزارع یونجه منطقه اهر-آذربایجان شرقی. گیاه‏پزشکی (مجله علمی کشاورزی)، 38: 1-12.
  30. کاشی ‏نهنجی، ل.، کارگربیده، ا. و حمزه‏زرقانی، ح. 1394. بررسی ترجیح میزبانی و تأثیر سطوح مختلف جمعیّت Helicotylenchus digitiformis بر برخی از گیاهان زراعی. بیماری‏های گیاهی، 51: 311-328.
  31. رومیانی، م.، کارگربیده، ا.، حمزه‏زرقانی، ح. و بنی‏هاشمی، ض. 1395. تأثیر گل گوگرد بر فعالیّت نماتد ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita در خیار. بیماری‏های گیاهی، 52: 85-98.
  32. قادری، ر. و کارگربیده، ا. 1395. نماتدهای زیرخانواده Telotylenchinae (Nematoda:Dolichodorida) در استان‏های جنوبی ایران. بیماری‏های گیاهی، 52: 161-182.
  33. کریمی، ف.، عبدالهی، م.، کارگربیده، ا. و چاره‏گانی، ح. 1395. نماتدهای انگل خانواده‏های Dolichodoridae و Pratylenchidae در فضای سبز شهر شیراز. بیماری‏های گیاهی، 52: 183-198.
  34. کمالی، ش. و کارگربیده، ا. 1395. اثر تلفیق کود سبز برخی از گیاهان بازدارنده و قارچ Paecilomyces lilacinus بر فعالیّت نماتود ریشه گرهی Meloidogyne incognita و گوجه‏فرنگی در شرایط گلخانه. بیماری‏های گیاهی، 52: 317-338.
  35. امانی بنی، ف.، کارگربیده، ا. و تقوی، س. م. 1395. کاربرد تلفیقی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 و کود سبز برخی از گیاهان بازدارنده بر فعالیّت نماتد ریشه‏ گرهی، Meloidogyne incognita و صفات رویشی گیاه گوجه‏ فرنگی آلوده. بیماری‏های گیاهی، 52: 339-356.
  36. Karegar, A. & Geraert, E. 1995. The genus Filenchus Andrássy, 1954 (Nemata: Tylenchidae) from Iran. Belgian Journal of Zoology 125, 363-382.
  37. Karegar, A. & Geraert, E. 1996. The genus Coslenchus Siddiqi, 1978 (Nemata: Tylenchidae) from Iran. Nematologia Mediterranea 24, 17-31.
  38. Karegar, A. & Geraert, E. 1997a. The Genus Basiria Siddiqi, 1959 (Nematoda: Tylenchidae). I. Introduction and species with two lateral lines. Nematologica 43, 327-339.
  39. Karegar, A. & Geraert, E. 1997b. The Genus Basiria Siddiqi, 1959 (Nematoda: Tylenchidae). II. Species with four lateral lines and anterior median bulb. Nematologica 43, 383-406.
  40. Karegar, A. & Geraert, E. 1997c The Genus Basiria Siddiqi, 1959 (Nematoda: Tylenchidae). III. Species with four lateral lines and posterior median bulb. Nematologica 43, 407-429.
  41. Karegar, A. & Geraert, E. 1997d. The Genus Basiria Siddiqi, 1959 (Nematoda: Tylenchidae). IV. General discussion, genus diagnosis and key to the species. Nematologica 43.
  42. Karegar, A. & Geraert, E. 1997e. The genus Neopsilenchus Thorne & Malek, 1968 (Nematoda: Tylenchina). Nematologica 43, 307-326.
  43. Karegar, A., Geraert, E. & De Ley, P. 1997a. A detailed morphological study of Acromoldavicus skrjabini (Nesterov & Lisetskaya, 1965) Nesterov, 1970 (Nematoda: Cephaloboidea) from Iran and Spain. Fundamental and applied Nematology 20, 277-283.
  44. Karegar, A., Geraert, E. & De Ley, P. 1997b. Three teratocephalid nematodes from Iran. Fundamental and applied Nematology 20, 459-471.
  45. Karegar, A., Geraert, E. & De Ley, P. 1997c. The genera Cervidellus Thorne, 1937 and Stegelletina Andrássy, 1984 (Nematoda: Cephalobidae) from Iran, with description of S. kheirii sp. n. Russian journal of Nematology 6, 23-36.
  46. Karegar, A. & Geraert, E. 1998a. Description of Filenchus paravesiculosus sp. n. and three other species of the genus Filenchus Andrássy, 1954 (Nemata: Tylenchidae) from Iran. Nematologica 44, 225-239.
  47. Karegar, A. & Geraert, E. (1998b). The genus Filenchus Andrássy, 1954 (Nemata: Tylenchidae) from Iran. Species with four lateral lines. Journal of Nematode Morphology and Systematics 1, 1-22.
  48. Eyualem, A., Karegar, A., Nabil, H. & De Ley, P. 1998. A redescription and ultrastructural study of Diploscapter coronatus (Cobb, 1893) Cobb, 1913 from Ethiopia and Iran. Russian journal of Nematology 6, 17-22.
  49. Pedram, M., Niknam, Gh., Robbins, R. T., Ye, W. & Karegar, A. 2008. Longidorus kheirii n. sp. (Nematoda: Longidoridae) from Iran. Systematic Parasitology 71, 199-211.
  50. Farahmand, S., Eskandari, A., Orselli, L. and Karegar, A. 2009. Some known species of the genera Mononchus Bastian, 1865 and Mylonchulus (Cobb, 1916) Altherr, 1953 (Nematoda: Mononchina) from Semnan province, Iran. Nematologia Mediterranea 37: 145-154.
  51. Farahmand, S., Eskandari, A., Vinciguerra, M. T., Orselli, L. and Karegar, A. 2009. New and known species of the family Mononchidae (Nematoda) from Iran. International Journal of Nematology 19: 137-143.
  52. Kashi, L., Karegar, A. & Kheiri, A. 2009. Paratylenchus paraperaticus sp. n. (Tylenchida: Tylenchulidae) found in the rhizosphere of walnut trees in Hamadan province, Iran. Nematology 11, 641-647.
  53. Pedram, M., Niknam, Gh., Robbins, R. T., Ye, W. & Karegar, A. 2009. Xiphinema iranicum n. sp. (Nematoda: Longidoridae) from north-western Iran. Nematology 11, 11-21.
  54. Zahedi, E., Niknam, Gh., Decraemer, W. & Karegar, A. 2009. Trichodorus arasbaranensis n. sp. (Nematoda: Trichodoridae) from a natural forest in Arasbaran, north-west Iran. Nematology 11, 243-252.
  55. Eskandari, A., Karegar, A., Pourjam, E., Van Den Berg, E. & Tiedt, L. R. 2010. Additional data on some poorly known species of Criconemoides Taylor, 1936 (Nematoda: Criconematidae). Nematology 12: 505-518.
  56. Van Den Berg, E., Eskandari, A., Tiedt, L. R. and Karegar, A. 2010. Neolobocriconema iranense sp. n. (Nematoda: Criconematidae) from Iran. Nematology 12: 791-797.
  57. Van Den Berg, E., Eskandari, A., Tiedt, L. R. and Karegar, A. 2011. Paratylenchus conicephalus sp. n. from Iran with notes on P. similis Khan, Prasad & Mathur, 1967 (Nematoda: Paratylenchinae). Nematology 13: 529-537.
  58. Ghaderi, R., Hamzehzarghani, H. and Karegar, A. 2012. Sampling optimization for root lesion nematodes in the irrigated wheat fields of Marvdasht region, Fars, Iran. Nematologica Mediterranea 40: 3-10.
  59. Charegani, H., Majzoob, S., Karegar-Bide, A. and Hamzehzarghani, H. 2012. Effect of various initial population densities of two species of Meloidogyne on growth of tomato and cucumber in greenhouse. Nematologica Mediterranea 40: 129-134.
  60. Seifi, S. and Karegar Bide, A. 2013. Effect of mineral fertilizers on cereal cyst nematode Heterodera filipjevi population and evaluation of wheat. World Applied Programming 3: 137-141.
  61. Seifi, S., Karegar, A. and Banihashemi, Z. 2013. The life cycle of the cereal cyst nematode, Heterodera filipjevi, and effect of plant hosts on its population. World Applied Programming 3: 164-168.
  62. Ghaderi, R., Karegar, A. and Niknam, Gh. 2014. An updated and annotated checklist of the Dolichodoridae (Nematoda: Tylenchoidea) of Iran. Zootaxa 3784: 445-468.
  63. Kashi, L. and Karegar, A. 2014. Description of Helicotylenchus persiaensis sp. n. (Nematoda: Hoplolaimidae) from Iran. Zootaxa 3785: 575-588.
  64. Ghaderi, R., Kashi, L. and Karegar, A. 2014. Contribution to the study of the genus Paratylenchus Micoletzky, 1922 sensu lato (Nematoda: Tylenchulidae). Zootaxa 3841 (2): 151-187.
  65. Ghaderi, R., Karegar, A., Niknam, Gh. and Subbotin, S. A. 2014. Phylogenetic relationships of Telotylenchidae Siddiqi, 1960 and Merliniidae Siddiqi, 1971 (Nematoda: Tylenchida) from Iran, as inferred from the analysis of the D2D3 expansion fragments of 28S rRNA gene sequences. Nematology 16: 863-877.
  66. Ghaderi, R. and Karegar, A. 2014. Description of Amplimerlinius uramanatiensis sp. n. (Nematoda: Merliniidae) and observations on three other species of the genus from Iran. Zootaxa 3869: 017-032.
  67. Aliramaji, F., Pourjam1, E., Atighi, M. R., Karegar, A. and Pedram, M. 2014. Devibursaphelenchus kheirii sp. n. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from Iran with remarks on Devibursaphelenchus Kakuliya, 1967. Nematology 16: 1069-1078.
  68. Mirbabaei Karani, S. H., Kashi, L., Ghaderi R. and Karegar, A. 2015. Five species of Tylenchidae and Dolichodoridae (Nematoda: Tylenchoidea) from Iran. Journal of Agricultural Science and Technology 15: 227-240.
  69. Ghaderi, R. and Karegar, A. 2014. Contribution to a revision of the genus Pratylenchoides Winslow, 1958 (Nematoda: Merliniidae), with redescription of P. erzurumensis Yüksel, 1977 from Iran. Zootaxa 3900: 339-369.
  70. Aliramaji, F., Pourjam1, E., Karegar, A., Atighi, M. R., and Pedram, M. 2014. Description of Ektaphelenchoides caspiensis n. sp. (Nematoda: Ektaphelenchinae) from Iran. Nematology 17: 169-177.
  71. Ghaderi, R. and Karegar, A. 2016. One new and three known species of Geocenamus Thorne & Malek, 1968 (Nematoda: Merliniidae) from Iran. Zootaxa 4079: 151-178.
  72. Ahmadi Mansourabad, M. Ghaderi, R., Kashi, L. and Karegar, A. 2016. Observations on Hoplolaimus indicus Sher, 1963 and Hoplolaimus seinhorsti Luc, 1958 (Nematoda: Hoplolaimidae) from southern Iran. Journal of Plant Protection 5: 189-201.
  73. Husseinvand, M., Abdollahi, M. and Karegar, A. 2016. Description of Aglenchus microstylus n. sp. (Nematoda, Tylenchidae) from Iran with a modified key to the species of the genus. Nematropica 46: 38-44.
  74. Ahmadi Mansourabad, M., Karegar A. and Abdollahi, M. 2016. Effects of some micronutrients and macronutrients on the root-knot nematode, Meloidogyne incognita, in greenhouse cucumber (Cucumis sativus cv. Negin). Journal of Crop Protection 5: 507-517.
  75. Azizi, K., Eskandari, A., Karegar, A., Ghaderi, R., van Den Elsen, S., Holterman, M. & Helder, H. 2016. Morphological and molecular data support the monophyletic nature of the genus Pratylenchoides Winslow, 1958 (Nematoda: Merliniidae) and reveal its intrageneric structuring. Nematology 18: 1165-1183.
  76. Azizi, K., Eskandari, A., Karegar, A., Ghaderi, R., van den Elsen, S., Holterman, M. & Helder, H. 2016. Morphological and molecular characterization of Pratylenchoides persicus n. sp. (Nematoda: Merliniidae) and additional data on two other species of the genus from Iran. Zootaxa 4205 (5): 459-474.
  77. Husseinvand, M., Abdollahi, M. & Karegar, A. 2016. Description of some nematode species of Tylenchidae, associated with Polianthes tuberosa from Iran. Journal of Agricultural Science and Technology 18: 1953-1966.
  78. Ghaderi, R., Hamzehzarghani, H. & Karegar, A. 2017. Numerical Taxonomy Helps Identification of Merliniidae and Telotylenchidae (Nematoda: Tylenchoidea) from Iran. Journal of Nematology 49(2):207-222.
  79. Ghaderi, R., Karegar, A., Miraeiz, E. & Hashemi, K. 2017. Comparative morphology of the anterior end of selected taxa of Merliniidae Siddiqi, 1971 (Nematoda: Tylenchoidea), with morphological characterisation of two species and taxonomic keys to several genera. Zootaxa 4300 (4): 571–588.
 • ب) مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس های بین المللی
  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati ducimus, officiis expedita optio modi. Praesentium dolores, facilis distinctio atque possimus fuga quis quibusdam quos quisquam molestias quam, nobis, ut eligendi?
  2. Karegar, A., Geraert, E. & Kheiri, A. 1995. Tylenchs associated with grapevine in the Provnice of Hamadan, Iran. Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent 60/3b, 1063-1086.
  3. Aliramaji, F., Pourjam, E., & Karegar, A. 2006. Some tylenchids associated with pistachio and almond trees in Iran. Proceedings of IVth International Symposium on Pistachio and Almond. Tehran Iran, p. 659-666.
  4. Hamzehzarghani, H., Hoseinpoor, R. & Karegar A. 2011. Effect of powder and aqueous extracts of some plant species on reproduction of Meloidogyne incognita on tomato and on growth parameters of the crop. Proceedings of the Third Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR). Organic is life- knowledge for tomorrow. Namyangju. Republic of Korea. Pp: 538-541.
 • ج) خلاصه مقالات کنفرانس های علمی داخلي و خارجی
  1. كاشي، ل.، سليماني، م. ج. و كارگر بيده، ا. 1379. پوسيدگي پيتيومي ريشه چغندرقند در مزارع استان همدان. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياه پزشكي ايران، جلد دوّم: بيماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرز، دانشگاه صنعتي اصفهان، 253.
  2. گيتي، م.، كارگر بيده، ا. و ميناسيان، و. 1379. بررسي فون نماتدهاي انگل گياهي در مزارع سيب‌زميني ايستگاه تحقيقات كشاورزي تجرك، همدان. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياه پزشكي ايران، جلد دوّم: بيماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرز، دانشگاه صنعتي اصفهان، صفحه 115.
  3. كارگر بيده، ا.، كاشي، ل. و باب‌الحوائجي، ف. 1381. شناسايي و تعيين پراكندگي نماتدهاي انگل گياهي مزارع چغندرقند در مزارع استان همدان. خلاصه مقالات پانزد‌همين كنگره گياه‌پزشكي ايران جلد دوّم: بيماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرز. دانشگاه رازي. صفحات 142-143.
  4. حسن‌زاده خليفه‌كندي ز.، كارگر بيده ا. و خيري ا. 1383. شناسايي نماتدهاي راسته Tylenchida در مزارع يونجه استان همدان. خلاصه مقالات شانزد‌همين كنگره گياه‌پزشكي ايران، جلد دوّم: بیماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرز، دانشگاه تبريز، صفحه 127.
  5. شجاعي م. و كارگر بيده ا. 1383 بررسي تأثير دما بر روي ميزان تخم‌گذاري نماتد پوسيدگي سيب‌زميني در شرايط آزمايشگاه. خلاصه مقالات شانزد‌همين كنگره گياه‌پزشكي ايران، جلد دوّم: بیماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرز، دانشگاه تبريز، صفحه 212.
  6. صادق موسوي ش.، كارگر بيده ا. و دلجو ع. 1383. ارزيابي عكس‌العمل ارقام خيار گلخانه‌اي رايج در ايران نسبت به نژاد يك Meloidogyne incognita در شرايط گلخانه. خلاصه مقالات شانزد‌همين كنگره گياه‌پزشكي ايران، جلد دوّم: بیماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرز، دانشگاه تبريز، صفحه 254.
  7. كاشي نهنجي ل، كارگر بيده ا.، و خيري، ا. 1383. شناسايي و تعيين پراكندگي نماتدهاي انگل گياهي باغات گردو در استان همدان. خلاصه مقالات شانزد‌همين كنگره گياه‌پزشكي ايران، جلد دوّم: بیماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرز، دانشگاه تبريز، صفحه 388.
  8. نوري س.، خيري ا، و كارگر بيده ا. 1383. شناسايي فون نماتدهاي انگل گياهي (Tylenchida) درختان ميوه منطقه زنجان. خلاصه مقالات شانزد‌همين كنگره گياه‌پزشكي ايران، جلد دوّم: بیماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرز، دانشگاه تبريز، صفحه 434.
  9. علی رمجی، ف.، پورجم، ا. و کارگر بیده، ا. 1385. شناسایی نماتودهای انگل گیاهی از راسته Tylenchida در برخی از گیاهان زراعی مناطق جیرفت و کهنوج. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياه‌پزشكي ايران، جلد دوّم: بیماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرز، کرج، صفحه 485.
  10. علی رمجی، ف.، پورجم، ا.، کارگر بیده، ا. و رفیعی، ص. 1385. شناسایی نماتودهای انگل گیاهی از راسته Dorylaimida در مناطق جیرفت و کهنوج. خلاصه مقالات هفدهمين كنگره گياه‌پزشكي ايران، جلد دوّم: بیماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرز، کرج، صفحه 486.
  11. پدرام، م.، نيكنام، غ.، رابينز، ر.، يي، و. و كارگربيده، ا. 1387. گزارش پنج گونه Xiphinema Cobb, 1913 در ايران بر اساس صفات ريخت شناختي و مولكولي. خلاصه مقالات هيجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، همدان، صفحه 588.
  12. پدرام، م.، نيكنام، غ.، رابينز، ر.، يي، و.، دكرامر، و. و كارگربيده، ا. 1387. معرفي دو گونه توصيف نشده از جنس Xiphinema Cobb, 1913 بر اساس صفات ريخت شناختي و مولكولي براي فون نماتدهاي جهان. خلاصه مقالات هيجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، همدان، صفحه 586.
  13. پدرام، م.، نيكنام، غ.، رابينز، ر.، يي، و.، كارگربيده، ا. و هوشمند، ا. 1387. معرفي چند گونه Longidorus Micoletzky, 1922 از شمال غرب كشور. خلاصه مقالات هيجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، همدان، صفحه 587.
  14. زاهدي اصل، ا.، نيكنام، غ.، دكرامر، و. و كارگربيده، ا. 1387. معرفي گونه اي جديد از جنس Trichodorus Cobb, 1913, از ايران. خلاصه مقالات هيجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، همدان، صفحه 578.
  15. فصيحي، م.، تنهامعافي، ز.، كارگربيده، ا. و اسكندري، ع. 1387. بررسي اختصاصات مرفولوژي و مرفومتري جمعيت هايي از Ditylenchus dipsaci از ايران. خلاصه مقالات هيجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، همدان، صفحه 584.
  16. قادري، ر. و كارگربيده، ا. 1387. مطالعه نوسانات جمعيتي و پراكنش عموديMesocriconema antipolitana, در يك مزرعه يونجه. خلاصه مقالات هيجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، همدان، صفحه 575.
  17. قادري، ر.، كارگربيده، ا. و بهرامي كمانگر، س. 1387. شناسايي و تعيين پراكنش نماتدهاي انگل گياهي مزارع توت فرنگي استان كردستان. خلاصه مقالات هيجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، همدان، صفحه 574.
  18. قادري، ر.، كارگربيده، ا.، بني هاشمي، ض.، و تقوي، س. 1387. پراكنش گونه هاي Pratylenchus, در مزارع گندم آبي و ذرت منطقه مرودشت (استان فارس) و مقايسه شاخص هاي مرفومتريك جمعيت هاي جدا شده از خاك، ريشه و ديسك هويج. خلاصه مقالات هيجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، همدان، صفحه 570.
  19. نيكنام، غ.، پدرام، م.، قهرماني نژاد، ا.، رابينز، ر.، يي، و. و كارگربيده، ا. 1387. شناسايي دو گونه توصيف نشده از جنس Longidorus Micoletzky, 1922 بر اساس صفات ريخت شناختي و مولكولي براي فون نماتدهاي جهان. خلاصه مقالات هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد دوم: بیماریهای گیاهی، همدان. صفحه 556.
  20. حسين پور، ر.، كارگربيده، ا. و حمزه زرقاني، ح. 1389. تاثير پودر و عصاره آبي برخي از گياهان بر توليدمثل و خسارت Meloidogyne incognita روي گياه گوجه فرنگي. خلاصه مقالات نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، صفحه 565.
  21. سيفي، س.، كارگربيده، ا. و بني هاشمي. 1389. بررسي تاثير ميزبان هاي مختلف بر روي جمعيت نماتد سيستي غلات (Heterodera filipjevi) درشرايط گلخانه. خلاصه مقالات نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، صفحه 572.
  22. سيفي، س.، كارگربيده، ا.، بني هاشمي، ض. و نيازي، ع. 1389. شناسايي و پراكنش نماتد سيستي غلات (Heterodera avenae group) در مزارع گندم مناطق شمالي استان فارس. خلاصه مقالات نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، صفحه 571.
  23. مجذوب، ش.، كارگربيده، ا. و حمزه زرقاني، ح. 1389. تاثير باكتري هاي Pseudomonas fluorescens CHAO، Bacillus subtilis و Pantoea sp. بر نماتد Meloidogyne javanica روي دو رقم خيار Super Amelia و Royal. خلاصه مقالات نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، صفحه 533.
  24. قادري، ر. و كارگربيده، ا. 1389. تاثير ميزبان بر فاكتور توليدمثل و برخي از شاخص هاي ريخت سنجي نماتدهاي مولد زخم ريشه Pratylenchus neglectus) و (P. thornei. خلاصه مقالات نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، صفحه 596.
  25. كاشي نهنجي، ل. و كارگربيده، ا. 1389. اولين گزارش از چند گونه از راسته Dorylaimida از ايران. خلاصه مقالات نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، صفحه 599.
  26. نعمتي، ز.، قادري، ر. و كارگربيده، ا. 1389. معرفي گونه هايي از جنس Stictylus (Nematoda: Sphaerulariidae) از استان هاي فارس و كردستان. خلاصه مقالات نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، صفحه 609.
  27. سيفي، س. و كارگربيده، ا. 1389. تاثير تيمار هاي كودي مختلف بر روي جمعيت نماتد سيستي غلات Heteroderafilipjevi و ارزيابي عملكرد گندم درشرايط گلخانه. خلاصه مقالات نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، صفحه 635.
  28. سيفي، س.، كارگربيده، ا. و بني هاشمي. 1389. بررسي مقدماتي بيماري زايي و تعيين مدت زمان لازم جهت تكميل چرخه زندگي نماتد Heterodera filipjevi بر روي گندم نان. خلاصه مقالات نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، صفحه 636.
  29. علي رمجي، ف.، پورجم، ا. و كارگربيده، ا. 1389. معرفي چند گونه نماتد انگل گياهي. خلاصه مقالات نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، صفحه 641.
  30. قادري، ر.، كارگربيده، ا. و حمزه زرقاني، ح. 1389. مقايسه الگوهاي مختلف نمونه برداري و اثر بافت خاك در تخمين جمعيت نماتدهاي مولد زخم ريشه Pratylenchus neglectus) و (P. thornei در مزارع گندم آبي و ذرت منطقه مرودشت. خلاصه مقالات نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، صفحه 644.
  31. چاره گاني، ح.، كارگربيده، ا. و حمزه زرقاني، ح. 1389. تأثير سطوح مختلف پودر صدف و سُم بر فاكتورهاي توليدمثل Meloidogyne javanica و شاخص هاي رشدي خيار رقم Super Amelia آلوده به نماتد در شرايط گلخانه. خلاصه مقالات نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماريهاي گياهي، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، صفحه 625.
  32. چاره گاني، ح.، كارگربيده، ا. و حمزه زرقاني، ح. 1389. تأثير عناصر نيترو‍ن، فسفر، روي و آهن بر نماتد مولد غده Meloidogyne javanica در خيار در شرايط ميكروپلات. خلاصه مقالات نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، صفحه 563.
  33. چاره گاني، ح.، مجذوب، ش.،كارگربيده، ا. و حمزه زرقاني، ح. 1389. تأثير جمعيت هاي اوليه مختلف M. javanica و Meloidogyne incognita بر شاخص هاي رشدي گوجه فرنگي و خيار. خلاصه مقالات نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، جلد دوم: بيماري هاي گياهي، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور، صفحه 564.
  34. چاره‏گانی، ح.، كارگربيده، ا. و حمزه‏زرقانی، ح. 1391. ارزيابي مقاومت تعدادي از ارقام تجاري گندم نسبت به سطوح مختلف جمعيت Pratylenchus thornei در شرایط مزرعه. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران: بيماري هاي گياهي، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 706.
  35. حسین‏پور، ر. و كارگربيده، ا. 1391. ارزيابي اثر عصاره و پودر تعدادي از گياهان بر فعاليت نماتد ريشه گرهی (Meloidogyne incognita) در شرایط آزمايشگاهي و گلخانه. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران: بيماري هاي گياهي، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 648.
  36. عزیزی، ک.، نصیری، م.، كارگربيده، ا. و کاشی، ل. 1391. بهبود راندمان استخراج نماتدهای کرمی شکل در روش سينی (Whitehead &Heming, 1965) با استفاده از نور قرمز. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران: بيماري هاي گياهي، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 765.
  37. قادری، ر.، کاشی نهنجی، ل. و كارگربيده، ا. 1391. گونه‏هايي از نماتدهاي بالاخانواده Criconematoidea (Nematoda: Tylenchomorpha) در ایران. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران: بيماري هاي گياهي، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 731.
  38. قادری، ر.، کمالی، م. و كارگربيده، ا. 1391. نماتدهاي انگل گياهي مهم مرتبط با انگورهاي زراعي و وحشي در استان کردستان. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران: بيماري هاي گياهي، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 737.
  39. قاسمی، ف.، كارگربيده، ا.، بنی‏هاشمی، ض. و حمزه‏زرقانی، ح. 1391. تأثير جدايه‏هاي Clonostachys spp. بر فعالیّت Meloidogyne incognita در شرایط گلخانه. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران: بيماري هاي گياهي، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 735.
  40. قاسمی، ف.، كارگربيده، ا.، بنی‏هاشمی، ض. و حمزه‏زرقانی، ح. 1391. تأثير جدايه‏هاي Clonostachys spp. بر فعالیّت Meloidogyne incognita در شرایط آزمایشگاه. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران: بيماري هاي گياهي، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 736.
  41. میربابایی کرانی، س. ح.، کاشی، ل. و كارگربيده، ا. 1391. گزارش دو گونه از نماتدهاي انگل گياهي (Nematoda: Tylenchomorpha) از ایران. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران: بيماري هاي گياهي، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 644.
  42. نصیری، م.، عزیزی، ک.، كارگربيده، ا.، حمزه‏زرقانی، ح. و قادری، ر. 1391. تأثير کود سبز و ترشحات ريشه‏ي گياه گزنه در کنترل نماتودهاي انگل گياهي. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران: بيماري هاي گياهي، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 667.
  43. نصیری، م.، كارگربيده، ا.، طاهرخانی، ک.، و موذن رضامحله، ح. 1391. شناسايي و تعيين پراکنش نماتودهاي مهم و غالب مزارع نيشکر خوزستان. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران: بيماري هاي گياهي، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 714.
  44. نصیری، م.، كارگربيده، ا.، طاهرخانی، ک.، و موذن رضامحله، ح. 1391. معرفی نماتودهای خانواده Tylenchidae (Nematoda: Tylenchomorpha) در مزارع نيشکر خوزستان. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران: بيماري هاي گياهي، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 755.
  45. هاشمی، ک. و كارگربيده، ا. 1391. بقاء Scutylenchus rugosus (Tylenchomorpha: Dolichodoridae) در شرایط آزمایشگاه، گلخانه و میکروپلات. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران: بيماري هاي گياهي، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 739.
  46. هاشمی، ک. و كارگربيده، ا. 1391. ترجيح ميزباني و نوسانات جمعيتي گونه Scutylenchus rugosus (Tylenchomorpha: Dolichodoridae). خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران: بيماري هاي گياهي، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 738.
  47. هاشمی، ک.، كارگربيده، ا. و حمزه‏زرقانی، ح. 1391. تأثیر Scutylenchus rugosus (Tylenchomorpha: Dolichodoridae) بر شاخص‏هاي رشدي و عملکرد گندم و ذرت. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران: بيماري هاي گياهي، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 740.
  48. اله‏مرادی، م.، جمالی، س.، كارگربيده، ا. و میرحسینی مقدم، س. ع. 1391. وقوع نماتد کلفتي ريشه (Paratrichodorus minor) روي چنار (Platanus orientalis) در استان گیلان. خلاصه مقالات بیستمین كنگره گياهپزشكي ايران: بيماري هاي گياهي، علوم علف‏های هرز، حشره‏شناسی، کنه‏شناسی، جانورشناسی. دانشگاه شیراز. صفحه 658.
  49. چاره‏گانی، ح.، جواهری، م.، کارگربیده، ا.، نیازی، ع. و کاووسی، غ. 1393. بررسی تأثیر سالسیلیک اسید، بتاآمینوبوتیریک اسید و آبسیزیک اسید بر میزان بیان دو ژن PR1 و NCED و محتوای برخی آنزیم‏های دفاعی گوجه‏فرنگی آلوده به Meloidogyne incognita. مجموعه مقالات بیست و یکمین كنگره‏ گياهپزشكي ايران. دانشگاه ارومیه. صفحه 343.
  50. رومیانی، م. و كارگربيده، ا. 1393. بررسی تأثیر ترکیبات حاوی گوگرد بر فعالیت نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) و خیار آلوده به آن در شرایط گلخانه. مجموعه مقالات بیست و یکمین كنگره‏ گياهپزشكي ايران. دانشگاه ارومیه. صفحه 342.
  51. رومیانی، م. و كارگربيده، ا. 1393. بررسی تأثیر گوگرد بر فعالیت نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) و خیار آلوده به آن در شرایط گلخانه. مجموعه مقالات بیست و یکمین كنگره‏ گياهپزشكي ايران. دانشگاه ارومیه. صفحه 344.
  52. کاشی نهنجی، ل. و كارگربيده، ا. 1393. گزارش سه گونه جدید Helicotylencus برای فون نماتدهای ایران. مجموعه مقالات بیست و یکمین كنگره‏ گياهپزشكي ايران. دانشگاه ارومیه. صفحه 325.
  53. کاشی نهنجی، ل.، كارگربيده، ا. و حمزه زرقانی، ح. 1393. تعیین سطوح جمعیت خسارت‏زای Helicotylenchus digitiformis Ivanova, 1967 به عنوان یکی از گونه‏های رایج در برخی محصولات عمده زراعی ايران. مجموعه مقالات بیست و یکمین كنگره‏ گياهپزشكي ايران. دانشگاه ارومیه. صفحه 348.
  54. قادری، ر.، کاشی نهنجی، ل.، میربابایی کرانی، ح. و كارگربيده، ا. 1393. معرفی گونه‏هایی از جنس Diphtherophora (Nematoda: Triplonchida) از ایران. مجموعه مقالات بیست و یکمین كنگره‏ گياهپزشكي ايران. دانشگاه ارومیه. صفحه 333.
  55. حسینوند، م.، عبداللهی، و كارگربيده، ا. 1393. اولین گزارش از جنس Lelenchus Andrassy, 1954 از ایران. مجموعه مقالات بیست و یکمین كنگره‏ گياهپزشكي ايران. دانشگاه ارومیه. صفحه 419.
  56. احمدی منصورآباد، م.، کارگر بیده، ا.، عبدالهی م. و رضا قاسمی. 1393. تأثیر عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر فعالیت نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) و شاخص‏های رشدی رقم نگین خیار در شرایط گلخانه. مجموعه مقالات بیست و یکمین كنگره‏ گياهپزشكي ايران. دانشگاه ارومیه. صفحه 347.
  57. احمدی منصورآباد، م.، کارگر بیده، ا.، عبدالهی م. و قاسمی، ر. 1393. ارزیابی اثر عناصر کم‏مصرف آهن، روی و سیلیس بر فعالیت نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) و شاخص‏های رشدی ارقام نگین و S2F1 خیار در شرایط گلخانه. مجموعه مقالات بیست و یکمین كنگره‏ گياهپزشكي ايران. دانشگاه ارومیه. صفحه 340.
  58. علی‏رمجی، ف.، پورجم، ا.، کارگر بیده، ا. و پدرام، م. 1395. شناسایی نماتدهای بالاخانواده Aphelenchoidea از استان‏های شمالی ایران. مجموعه مقالات بیست و دومین كنگره‏ گياهپزشكي ايران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج. صفحه 259.
  59. Fasihi, M., Tanha Maafi, Z. & Karegar, A. 2008. Host ranges of four populations of stem and bulb nematode, Ditylenchus dipsaci in Iran. 5th International Congress of Nematology, 13-18 July, Australia, P: 214.
  60. Karegar, A., Van Megen, H., Van Den Elsen, S., Mooijman, P., Karssen, G. & Helder, J. 2011. Small subunit ribosomal DNA sequences of a wide range of Tylenchidae suggest for a deep split in the order Tylenchida. 63rd International Symposium on Crop Protection, May 24, 2011, Ghent, Belgium. P: 64.
  61. Helder, J., Van Megen, H., Van den Elsen, S., Mooijman, P., Karegar, A., Karssen, G. & Bakker, J. 2011. Phylogeny, systematics and biogeography of the phylum Nematoda. XLIII ONTA Annual Meeting Abstract Book, Coimbra, Portugal. P: 345.
  62. Helder, J., Van den Elsen, S., Mooijman, P., van Megen, Vervoort, M., Quist, C., Mulder, Ch., Bert, W., H., Karegar, A., Karssen, G. Landeweert, R. & Bakker, J. 2012. Insight into phylogenetic relationships among nematodes based on a phylumwide molecular framework of --2500 full-length small subunit ribosomal DNA sequences. Proceeding of 31st International Symposium of The European Society of Nematologists, Adana, Turkey, P: 66.
  63. Helder, J., Mooijman, P., van den Elsen, S., van Megen, H., Vervoort, M., Quist, C., Bert, W., Karegar, A., Karssen, G. & Decreamer, W. 2014. Biological and systematic implications of phylogenetic analyses of ~ 2,800 full length small subunit ribosomal DNA sequences. Abstracts from the 6th International Congress of Nematology, Cape Town, South Africa, May, 2014. Journal of Nematology 46: 173-174.
  64. Holterman, M., Karegar, A., Mooijman. P., Decraemer, W., Van Den Elsen, S., Vervoort, M. T. W., Quist, C. W., Karssen, G., Opperman, C. H., Bird, D. M., Smant, S. & Helder, J. 2016. Broad phylogenetic analyses of the four major plant-parasitic nematode lineages reveal essentially distinct origins and diversification patterns. Proceeding of 32nd Symposium of The European Society of Nematologists, Braga, Portugal. P: 66.
 • د) کتب
  1. قادری، ر.، کاشی نهنجی، ل. و کارگر بیده، ا. 1391. نماتدهای ایران، بر اساس گزارش­‏های منتشر شده تا سال 1390. انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی. 372 صفحه.
  2. Ghaderi, R., Geraert, E. & Karegar, A. 2016. The Tylenchulidae of the world, identification of the family Tylenchulidae (Nematoda: Tylenchida). Academia Press, Belgium. 454 p.

عضویت در انجمن نماتد شناسی ایران

جهت عضویت در انجمن بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید

عضویت در انجمن